Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JOYoga
(geldend per 1 september 2011)

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis
gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

JOYoga: de handelsnaam van yogaschool ‘JOYoga’ waaronder yogalessen worden verzorgd en de
gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.
Docent: de verzorger van yogalessen en die verbonden is aan JOYoga.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor yogalessen bij JOYoga.
Yogalessen: de lessen die de docenten van JOYoga verzorgen aan een deelnemer.
Contributie: de verschuldigde lesgelden voor deelname aan yogalessen.

Artikel 2 Algemeen
a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden,
opdrachten en overeenkomsten tussen JOYoga en deelnemer.
b) Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. JOYoga en deelnemer
zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor
zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Deelname Yogalessen
a) Deelnemer staat ervoor in dat hij/zij steeds voor aanvang van de yogalessen JOYoga op de
hoogte stelt van zaken en omstandigheden die mogelijk van invloed kunnen zijn op deelname aan
de yogalessen.
b) Deelnemer volgt de aanwijzingen en instructies van de docenten van JOYoga op.
c) Deelnemer draagt zelf zorg voor goedzittende kleding waarin flexibele bewegingsoefeningen
eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
d) JOYoga en de docente(n) kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade, diefstal en/of opgelopen letstel van de betreffende deelnemer(s).
e) JOYoga behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen.
f) De lessen worden (zoveel mogelijk) op de afgesproken tijdstip en locatie gevolgd.
g) De yogaruimte mag niet met schoenen worden betreden, doch in het geval een uitzondering wordt
gemaakt om aan de yogalessen deel te nemen met schoenen aan dan dient de zool van de
sportschoen een witte kleur te hebben.
h) Deelnemer dient ten minste 5 minuten voor aanvang van de yogalessen aanwezig te zijn.
Laatkomers kunnen worden geweigerd zonder recht te hebben op teruggave van contributie c.q.
lesgeld. Laatkomers zorgen voor onnodige onderbreking van yogalessen en halen zo de
deelnemers uit hun ritme en concentratie.

Artikel 4 Uitvallen yogales
a) Bij het onverwacht uitvallen van lessen door onvoorziene of noodomstandigheden zal JOYoga u
per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen. U krijgt de mogelijkheid aangeboden om de les in
te halen op een ander tijdstip.
b) Wanneer de docent(e) verhinderd is les te geven, door opleidingsdagen etc., wordt tijdig voor inval
gezorgd. U wordt hierover van tevoren geïnformeerd.

Artikel 5 Afwezigheid deelnemer
a) De deelnemer meldt ten minste 12 uur voor aanvang van de yogales schriftelijk (of e-mail) af.
b) Ingeval van tijdige afmelding bestaat de mogelijkheid tot het inhalen van de gemiste yogales.
Deze zogeheten inhaalles dient echter binnen 4 weken gevolgd te worden, bij gebreke waarvan
het recht op een inhaalles vervalt zonder dat de deelnemer recht heeft op teruggave van lesgeld.
c) Een deelnemer die niet deelneemt aan een les of meerdere lessen heeft geen recht op restitutie
van lesgeld over die niet gevolgde c.q. gemiste lessen.
d) In geval van vakantie betaalt u in principe door, mits met JOYoga anders is overeengekomen.
e) In geval van langdurige ziekte (langer dan 4 weken) kunnen onder overleg van medische
documenten afwijkende afspraken worden gemaakt.
f) Een deelnemer die zich niet op tijd heeft afgemeld heeft evenmin recht op restitutie van lesgeld
over die niet gevolgde c.q. gemiste lessen.
Artikel 6 Opzegging
a) Voor de deelnemer geldt steeds een opzegtermijn van één maand en over die opzegmaand is
contributie verschuldigd.
b) Opzegging dient de deelnemer per aangetekende brief of per mail te doen en wel één maand vóór
de opvolgende opzegmaand. Voorbeeld 1: als u bijvoorbeeld opzegt op 24 augustus 2011 dan
gaat die opzegging op 1 oktober 2011 in en bent u dus nog contributie verschuldigd over de
maand augustus 2011 en september 2011.
c) Opzegging voor het nieuwe schoolseizoen: Dit dient u per aangetekende brief of per e-mail vóór
eind mei van het nieuwe schoolseizoen te doen. Voorbeeld 2: wilt u per 1 augustus opzeggen dan
dient u nog vóór eind mei per aangetekende brief of per email op te zeggen.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
a) Bij daadwerkelijke inschrijving wordt de prijs van de proefles in mindering gebracht op de
contributie.
b) Wanneer u zich inschrijft, betaalt u de contributie van die betreffende maand plus de
opzegtermijn. De opzegtermijn is een maandbedrag.
c) Betalingen geschieden door middel van automatische incasso waarvoor u een machtiging tot
automatische incasso dient af te geven. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn/haar
saldo toereikend is om automatisch te kunnen incasseren. In geval van een niet-succesvolle
incasso heeft JOYoga het recht deelname aan yogalessen te weigeren of op te schorten.
Opschorten geeft niet automatisch recht op een inhaalles.
d) Deelnemer kan ook zelf voor overboeking van de contributie zorg dragen. In dit geval dient
betaling vóór aanvang van de yogalessen of vóór aanvang van de nieuwe maand, op de
bankrekening (NL55 RBRB 0918 7556 89) van JOYoga te zijn bijgeschreven. In het geval van niet tijdige betaling behoud JOYoga zich het recht voor deelname aan yogalessen te weigeren.
e) In uitzonderingsgevallen is contante betaling van contributiegelden mogelijk. Ook hier geldt dat
betaling vóór aanvang van de yogalessen of vóór aanvang van de nieuwe maand moet
geschieden. Bij contante betaling worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
f) In het geval u een betalingsachterstand heeft van ten minste 2 maanden dan wordt de vordering
van JOYoga op de deelnemer ter incasso overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder en wordt
deelname aan yogalessen geweigerd totdat de achterstand geheel is ingelopen. De
buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten worden verhaald op de deelnemer met een
minimum van € 40,-.

Artikel 8 Korting
a) Korting 1: Wilt u 2x in de week les volgen, dan krijgt u een korting van 15% op het totaalbedrag.
b) Korting 2: Doen er meerdere personen uit uw gezin, die op hetzelfde adres wonen, mee aan de
yogalessen, dan krijgt u per persoon een korting van 5% op de maandcontributie.

Artikel 9 Wijzigingen
a) Contributie: De hoogte van contributie kan door JOYoga worden gewijzigd. Er wordt een
redelijke termijn gehanteerd om deelnemer hierover te informeren. Wanneer u het niet eens bent
met deze wijziging(en), en de wijziging is niet minimaal een maand van tevoren door JOYoga
aangegeven, kan het lidmaatschap per direct worden beëindigd.
b) Lestijden: Wanneer een les wordt aangepast in tijd of komt te vervallen, zal JOYoga een andere
optie aanbieden. In overleg met de deelnemers van die groep wordt bekeken welk tijdstip alle
partijen het beste uitkomt.

Artikel 10 Vakanties / lesvrije dagen
a) JOYoga is tijdens de schoolvakanties en op feestdagen gesloten. Wanneer geen lessen worden
aangeboden door schoolvakantie, kunt u deze niet gegeven lessen ook niet inhalen. Valt een
feestdag op een doordeweekse dag (buiten de schoolvakanties) dan bestaat de mogelijkheid om
deze in te halen.
b) Lessen kunnen tijdens de zomervakantie in overleg met de deelnemers, alleen bij voldoende
belangstelling, langer doorlopen. Dit wordt tijdig aan u voorgelegd.

Artikel 11 Overig
a) Op iedere overeenkomst en afspraken tussen JOYoga en een deelnemer is het Nederlands recht
van toepassing.
b) In geval van geschillen zullen partijen proberen eerst samen uit te komen, zulks met in
achtneming van de goede trouw.
c) In geval partijen er niet uitkomen zal de kwestie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Den Haag.

JOYoga
September 2011